OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ OD 1. 1. 2015

V záujme lepšej spolupráce a predchádzaniu nedorozumeniam prosíme prečítajte si pozorne tieto informácie:

 

Objednávky:

Objednávky prijímame: telefonicky, internetom (emailom a v e-Shope), písomne alebo osobne. Pracovná doba: Po, St, Pia: 13.00-17.00 hod.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu www.norofilm.sk

 

 

1. OBJEDNÁVKA

 • objednávka musí obsahovať úplnú a presnú fakturačnú adresu (prípadne vaše zákaznícke číslo), telefonické spojenie (pre možnosť konzultácie v prípade ponuky tovaru atď.)
 • adresu pre doručenie – iba ak je rozdielna od fakturačnej
 • presný názov tovaru podľa nášho katalógu, (prípadne názov alebo kód) počet kusov, cenu
 • oznámenie zmluvnej ceny, ak táto bola predtým dohodnutá
 • spôsob odoslania objednávky ( Slovenská pošta alebo UPS na dobierku, ako aj možnosť alebo nemožnosť delenia objednávky)
 • organizácie a firmy ďalej uvedú: IČO, DIČ (platcovia DPH)
 • kontaktnú a oprávnenú osobu
 • Podpis, pečiatku firmy, organizácie
 • Kópia objednávky z e-shopu je kvôli Vašej kontrole zasielaná aj na Vašu emailovú adresu. Objednávky  je možné stornovať do 1 hodiny.
 • Tovar ktorý je na špeciálnu objednávku (neskladové položky) a bol už pre Vás objednaný, nie je možné stornovať ani vrátiť! Pri objednávke neskladových položiek, alebo väčšieho množstva tovaru ako je pre nás bežné, požadujeme platbu vopred.
 • Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku ak dodacia doba alebo podmienky objednávky sú pre nás neprijateľné, alebo má zákazník voči nám finančné záväzky.
 • Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke „Dostupnosť“ a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 • Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

 

Upozornenie: Tovar v košíku až do odoslania objednávky nie je pre Vás rezervovaný!

 

Upozornenie: Pri niektorých položkách je predajná cena 0 EUR. Sú to položky, ktoré sú skladom a dochádza u nich k výrazným a častejším zmenám v nákupných cenách. Objednávka takýchto položiek je nami akceptovaná až po našom upresneni predajnej ceny a jej spätnom potvrdení emailom od zakaznika. V opačnom prípade, alebo bez odsúhlasenia aktuálnej ceny budú tieto položky z objednávky zrušené.

 

2. CENA TOVARU

Ceny v e-Shope sú aktualizované, v čase doručenia objednávky je tovar v aktuálnych cenách

v našej databáze, to neplatí pre tovar, ktorý nie je skladom, alebo na internete v čase doručenia objednávky.

Pri telefonických objednávkach doporučujeme informovať sa na aktuálnu cenu tovaru. Predíde sa tým nedorozumeniu pri zvýšení alebo znížení ceny. Firma nie je platcom DPH.
3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

 • Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 • Súbory cookies
  Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
  Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

 • platba vopred bankovým prevodom
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

5. DODACIE PODMIENKY

 • Tovar ktorý máme skladom expedujeme takmer ihneď prepravnou službou Slovenskej pošty, alebo kuriérskou službou (maximálne na ďalší pracovný deň) pokiaľ nie je dohodnuté inak, alebo nie je iný vážny dôvod (napr. neúplne vybavená objednávka a príjem nového tovaru o 1-2 dní). Termín beží od potvrdenia prijatia objednávky do dátumu expedície. Dobou vybavenia sa vždy rozumie časové rozmedzie od obdŕžania objednávky do podania zásielky na poštu. V prípade, že predpokladaný termín vybavenia objednávky je dlhší ako 30 dní, oznámime to zákazníkovi. Ak nie je možné vybaviť objednávku naraz, bude expedovaná po častiach v závislosti od termínov dodania tovaru, podľa nášho uváženia s ohľadom na požiadavky zákazníka pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 • Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci po uhradení bankovím prevodom. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.
 • V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný Zápis o poškodení zásielky na adresu prepravnej služby. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave.
 • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, potvrdený záručný list, dodací list a daňový doklad (faktúru).
 • predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na   doručenie tovaru,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 • kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

 

8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY)

 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, do 24.hod, alebo pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
 1. kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list s nasledovným znením: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č.(číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)“. Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum.
 2. kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
 3. vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
 • Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.
 • Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.

 

9. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 • Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 2. 2013 a rušia predchádzajúce znenia VOP účinnosť voči kupujúcemu nadobúdajú uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
error: Ochrana kopírovania !!